'minOr'

Private Blah-Bl©g

'minOr'

Private Blah-Bl©g

وضعیت: اعترافات
'minOr'

43 کیلوگرم

Tuesday, 30 Khordad 1396، 05:20 AM
یه کیسه روی دوش دارم
هرچه وزنش بیشتر میشه
از وزن من کاسته میشه
منو به بی‌تفاوت بودن متهم نکنین.
  • 96/03/30
  • mi nOr