'minOr'

Private Blah-Bl©g

'minOr'

Private Blah-Bl©g

وضعیت: اعترافات
'minOr'

This machine will,will not communicate

Saturday, 20 Khordad 1396، 08:41 AM
می رود ایده هایش را به کسی می گوید که فکر می کند که فکر می کند
او تنها نیست
اهل تماشاست
اهل حرف زدن است
البته نه با هر کسی
با هر که فکر می کند که فکر می کند
با هر که نطفه ش را با ماله اعتماد ریخته باشند
بعد می آید نتایجش را به منه کج می گوید
من فکر نمی کنم
هیچ وقت نکرده ام
فقط مثل خر سر تکان میدهم
یا مثل سگ درونم دم
  • 96/03/20
  • mi nOr